انار و

اَنار تقریباً در هر آب و هوایی و هرگونه خاکی می‌تواند رشد کند و میوه دهد، ولی آب زیاد در زمان رسیدن میوه باعث ترک خوردن آن میوه می‌شود. آب زیاد در زمان رسیده میوه انار باعث ترک خوردن میوه می شود

2022-11-27
    العاب ت توم وجيري
  1. خواص انار برای پوست صورت و نرمی پوست
  2. ماجراهای انار و بچه مردم ذهن نویس